Tid til å forske: Feiltolkninger

Publisert

I Universitas 29. oktober under overskriften «Forskere har lite tid til å forske» gjengis data fra vår store tidsbruksundersøkelse ved Universitetet i Oslo, primo oktober i år, som støtter påstanden i overskriften. Det som underslås, er imidlertid at forskere ved enheter som ikke ble gjenstand for Kvalitetsreformen, var omtrent like misfornøyd med forskningstiden som de som hadde erfart reformen. Dette ble konkludert slik i dialogseminaret vi hadde med Kunnskapsdepartementet: «Svarene i undersøkelsen bygger ikke opp under hypotesen om at det er Kvalitetsreformen som har ført til mindre sammenhengende tid til forskning».

Utelatelsen av data for «ikke-Kvalitetsreform-fakultetene» får noen av intervjuobjektene til å trekke gale konklusjoner.

Det virker også litt misvisende å hevde at «de vitenskapelig ansatte mener de i gjennomsnitt bruker 25 prosent av arbeidstiden sin på administrasjon», når de fleste faktisk krysset av i «10 prosent-båsen». Og Synnovate var ikke med på å lage undersøkelsen; den ble laget i et samarbeid mellom studie- og forskningsavdelingene og USIT.

Powered by Labrador CMS