Syv ungdomspolitikere svarer

I Norge i dag er det stor mangel på både sykepleiere og lærere. I denne ukens debatt deler syv ungdomspolitikere sine tanker om de lave søkertallene til lærer- og sykepleierstudiet.

Edvard Kunzendorf, 1. nestleder i KrFU.

KrFU: Vi må høre på de med skoene på

For å få flere til å bli og forbli sykepleiere, vil vi i KrFU sikre et bedre tilbud for etter- og videreutdanning og bedre studiepermisjonsordninger med lønn. Dette er tiltakene som er etterspurt av de som har skoene på. 

Den nåværende regjeringen svarte på en krise i sykepleien med å stramme inn budsjettet til helsesektoren i 2023. Det virker rett og slett som om helseminister Kjerkol tror hun styrer en pølsebod, og ikke landets største virksomhet for liv og helse. Det er ikke rart søkertallene går ned.

Lærerne er skolens viktigste ressurs, og kompetente og oppdaterte lærere er avgjørende for elevenes læring og mestring. For å få flere til å søke lærerutdanningen må det bli lettere å stå i jobben. Vi foreslår derfor en mentorordning for å gi alle nyutdannede rett til kvalifisert veiledning de første årene av sin lærerjobb. Og så må lønna selvfølgelig opp!

Unge Venstre: Undervisningsopplegg fra steinalderen

Rodas Tadese Sibahtu, sentralstyremedlem i Unge Venstre.

Før Ola Borten Moe ble erklært persona non grata av Studenparlamentet ved UiO, og senere mistet ministerposten sin, uttalte han noen ord på vegne av regjeringen. Om de synkende søkertallene til lærerutdanningen ropte de «ingen krise», og om helsesektoren er det tyst.

Dagens lærer- og sykepleierutdanning er for de få og slitesterke. La oss være ærlige: Å komme inn på lærerhøyskolen er som å navigere seg gjennom en labyrint, med dører som leder inn til et undervisningsopplegg fra steinalderen. Lærerstudentenes drøm om et engasjerende undervisningsopplegg og motiverte elever, blir knust av venstresidens A4-skole og detaljstyring. Den strenge læreplanen ser ikke elevene, og gir ikke lærerne muligheter til å være kreative og engasjerende. Resultatet ser man i elevundersøkelsene de siste årene, som

setter rekord i dalende motivasjon hos elever. På lærerutdanningen mister lærerstudentene motet, fordi de skjønner at dette ikke er noe de kan gjøre noe med, de går seg vill i labyrinten og dropper ut av studiene.

Heldigvis finnes det løsninger som kan fikse lærerkrisen. Som alt godt starter de med «mer» og slutter med «frihet», også kjent som Venstres mantra.

Digitaliseringen har gitt flere muligheter i undervisningen, og når man vet at elever lærer på ulike vis, må lærerne ha muligheten til å tilpasse undervisningen etter elevens behov. Alle elever er ulike og lærer ulikt.

Petra Brinch, studentansvarlig i AUFs sentralstyre.

AUF: Folk bryr seg om arbeidsvilkår 

Laksebaronene har gjort det godt kjent at de er i ferd med å få håpløse arbeidsvilkår, at pengene renner vekk og at det er store utfordringer i rekrutteringen av nye baroner. Dette er kritisk. 

Tips til denne gruppen kan kanskje være å kjøpe mindre kaffe ute, for alle monner drar. De kan vurdere å flytte ut av sentrum og pendle. De kan sette pris på fleksibiliteten det gir å ha uforutsigbare vakter. Blir de deprimerte av stress, kan de starte med affirmations. Blir de pensjonstapere, kan de innse at det er et spleiselag, denne velferden. Hvis vi ser at ingenting nytter, så kan vi gå ut på verandaen og klappe for dem.

Disse rådene er like tullete uansett hvem man retter de til, men likevel får blant annet sykepleiere og lærere dette fremstilt som løsninger. Da er det ikke rart at rekrutteringen går dårlig. Vi må gi lærere, sykepleiere og andre helt essensielle ansatte i velferden vår lønna og arbeidsvilkårene de fortjener. Da vil det bli enklere for flere folk å ha lyst til å bli det også.

FpU: Fagre løfter til ingen nytte

De lave søkertallene til lærer og sykepleierutdanningen er nedslående nyheter. Uansett hvor mye politikerne har snakket om viktigheten av å styrke og utvide søkerplassene til de nevnte studieplassene, har økningen i søkertallene uteblitt.

Ole Jakob Warlo, 1. nestleder i FpU.

Fagre løfter skal man være forsiktige med. Ingen kan styre menneskers valg, med mindre man ønsker seg en totalitær stat hvor målet er å fjerne handlings- og tankefriheten.

Skal man få flere søkere til lærer- og sykepleierstudiene, bør man kanskje begynne med å la lærerne få mer myndighet i klasserommet, og slutte å frata sykepleierne muligheten til å velge egen arbeidsgiver.

Etter at Solberg-regjeringen innførte firerkravet i matematikk for å gjøre lærerutdanningen mer attraktiv, freste Støre. Selv karakter fire i 1P-matte fra videregående skole var for mye å forlange for frem tidens lærerstudenter. Men selv om den nye regjeringen fjernet firerkravet, har positive søkertall latt vente på seg, samtidig som strykprosenten i matte har økt betydelig på lærerstudiet.

Det er ironisk at forkjemperne for en stor og altomfattende velferdsstat ikke selv klarer å snu søkertallene til lærer- og sykepleierutdanningen.

Forslag som innskrenker studentenes frie valg har tydeligvis ikke hjulpet på de lave søkertallene. Og lærerens hverdag har ikke blitt noe bedre. Hvorfor gidde å være lærer når man blir utsatt for vold? Hvorfor gidde å undervise i tysk når man får kjeft for å rette på elevers grammatiske feil? Hvorfor gidde å ha det kjipt på jobb når man heller kan det gøy?

Unge Høyre: Bevarer heller høgskolen i Nesna

De lave søkertallene til lærer- og sykepleierutdanning bør være et kraftig signal til regjeringen om at de ikke har klart å prioritere riktig. Dette er noen av de viktigste stillingene vi har i det norske samfunnet.

Erlend Eikeland Uthaug, leder av Høyres Studenter.

Så langt har regjeringen kun bidratt til å svekke læreryrkets attraktivitet. Dette har de gjort ved å fjerne samtlige karriereveier for lærerne, kuttet i kompetansekravene for lærere, redusert opptakskravene til utdanningen og vist få ambisjoner på vegne av lærere, elever, innhold og kvalitet i skolen.

Det burde være en prioritet for Støre-regjeringen å styrke arbeidet med rekruttering og kvalitetsheving for lærer- og sykepleierutdanning, samt å gjennomføre tiltak for å heve statusen for yrket blant ungdom.

I den siste tiden har vi hatt en høyere utdanningsminister som bruker ressursene på å bevare Høgskolen i Nesna, men prioriterer ikke å kvalitetssikre høyere utdanning. Da blir dette dessverre resultatet. Jeg håper regjeringen endrer prioriteringene sine, om ikke risikerer vi å stå uten lærere og sykepleiere.

Grønn Ungdom: Kjerkol kan ryke og reise for min del!

Juni Romero y Coredero Berg-Nielsen, 4. kandidat for Oslo MDG på bystyrelisten

Nå som rikingene har flyktet til Sveits i protest mot regjeringens skattepolitikk, følger sykepleierne og lærerne etter, mon tro? Deres alternativ til Sveits har blitt sykemelding og omskolering. Trenden er i alle fall at unge lar være å søke seg til disse studiene.

Det er uansett ikke en overraskelse at vi i år igjen ser synkende tall til lærer- og sykepleierutdanning. Vi har styringspartier som ikke følger opp, som ikke gir høyere lønn og bedre arbeidsvilkår til lærerne og sykepleierne. De har ennå ikke kompensert for presset disse to yrkesgruppene stod i under den tunge pandemien. 

Det er ikke overraskende at unge ikke vil inn i karrierer der alt for mange blir sykemeldt som følge av stress og manglende oppfølging fra politikerne. Det vi trenger nå er høyere lønninger for disse yrkene, og vi trenger sikre heltidsstillinger. Det er ikke før dette oppnås at vi kan regne med å få høyere søkertall igjen. Det må bli slutt på applaus og fine ord, vi trenger politisk handling! Kjerkol kan ryke og reise for min del!

Sosialistisk Ungdom: Praksis er til for læring, ikke profitt

Hedwig Thiery Aresvik, sentralstyremedlem i Sosialistisk Ungdom og bystyrekandidat i Oslo.

At høyresiden skryter på seg en forståelse av praksis i helse- og utdanningssektorene er spesielt når vi vet at sykepleierne kun fikk applaus under pandemien, og at lærere skal være undervisere, psykologer og bonusforeldre på samme tid.

Høyre har et kronisk behov for å passe på at næringslivet skal få bestemme hvilke fag som skal prioriteres, og at næringene og bedriftene skal tjene på studenters utdanningsløp. Et eksempel på dette var da Høyres Studenter i 2016 vedtok at studenter skulle jobbe ulønnet fordi det gagnet bedriftene.

Flere studenter forteller om en praksistid preget av lite veiledning, store reiseutgifter og dårlige erfaringer på grunn av sykepleiermangelen. Slik skal det ikke være. Praksis er en mulighet til å anvende teoriene man har lært om i pensum. Å ikke få utnytte det fulle potensialet er derfor en fornærmelse mot studenter og yrkesretningen.

Det er viktig at studenter som skal bli sykepleiere og lærere møtes med den respekten de fortjener. Derfor er SV opptatt av at praksistiden skal brukes til å knytte gode erfaringer istedenfor å bli utnyttet. Det er viktig at studenter slipper å betale for reisen selv og at praksis får et økonomisk løft. Praksis er til for å lære, ikke å profittere på.

Powered by Labrador CMS