Studenter og psykisk helse

Publisert

Jeg er helt enig med Ingvild Reymert, leder i Norsk Studentunion, når hun i Universitas 19. november påpeker alvoret i at mange studenter sliter med psykiske helseproblemer.

Dette ødelegger muligheten til å fullføre studier og er en trussel mot prinsippet om lik rett til utdanning.

Det viktigste bidraget fra Kunnskapsdepartementet for å avhjelpe slike problemer vil fortsatt være finansieringen av studentvelferd gjennom samskipnadene. For 2009 er forslaget å bruke 68 millioner kroner til dette siste formålet. Disse midlene har ingen andre føringer enn at de skal brukes til studentvelferd. Det er fullt mulig for de styrende organene i samskipnadene å bruke deler av dette beløpet til arbeid for å bedre den psykiske helsen for studenter som trenger det. Men det er opp til den enkelte studentsamskipnad å bestemme hvilke tilbud den ønsker å prioritere. Det kunne selvsagt være en tanke å øremerke noen av midlene til området psykisk helse, men jeg har ikke forstått det slik at studentene selv ønsker en slik øremerking. Det er heller ikke min linje.

Det er likevel de regionale helseforetakene og kommunene gjennom primærhelsetjenesten som har hovedansvaret for psykiske helseproblemer, også hos studenter. I forhold til midlene på dette området gitt over budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet, som Ingvild Reymert kommenterer spesielt i sitt innlegg, ble det i februar 2008 nedsatt en egen arbeidsgruppe med representanter fra studentorganisasjonene og samskipnadene. Arbeidsgruppen vurderte den psykiske helsetjenesten til studentene til å ligge mellom et velferdstiltak og et helsetiltak, men valgte å se den psykiske helsetjenesten i hovedsak som en helsetjeneste. Dermed er det de regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar og kommunens ansvar for primærhelsetjenesten som må legges til grunn.

I rapporten «Psykisk helsetjeneste for studenter» foreslår videre arbeidsgruppen at det jevnlig gjennomføres nasjonale undersøkelser av studenters levekår og at disse undersøkelsene har fokus på hva som forårsaker psykiske helseproblemer hos studenter. Dette er et innspill jeg helt klart vil vurdere. Jeg kan også love Norsk Studentunion at jeg ha oppmerksomhet rundt hele denne utfordringen i perioden som kommer.

Powered by Labrador CMS