Fortsatt rødgrønn forskningsfallitt

Publisert

Tirsdag for en uke siden kom det siste statsbudsjettet som den rødgrønne regjeringen legger frem før valget i 2009. På bakgrunn av dette hadde jeg forventet at budsjettforslaget skulle tilfredsstille de fleste formål, og at eventuelle kritiske røster – som det med rette har vært mange av de siste årene – skulle tvinges til å tenke seg om nok en gang. Min første reaksjon på budsjettforslaget er imidlertid at den rødgrønne regjeringen nok en gang svikter på noen grunnleggende punkter innenfor forskning og høyere utdanning.

For universitets- og høyskolesektoren var det mye som skulle rettes opp fra tidligere år: Hvileskjæret og kutt i bevilgningene til universiteter og høyskoler, en altfor svak satsing på Forskningsfondet og på næringsrettet forskning, svekkelsen av den vellykkede SkatteFUNN-ordningen, og bygging av for få studentboliger.

I så måte treffer regjeringen med sitt budsjettforslag, i hvert fall delvis. Det skal blant annet bygges flere studentboliger, hvileskjæret reverseres, SkatteFUNN videreføres (men forbedres ikke), og det foreslås faktisk noen små økninger i bevilgningene til næringsrettet forskning. Dette er fint, men budsjettforslaget bringer oss ikke videre – det er ikke noe løft for forskning og høyere utdanning, kun et steg tilbake til start. Satt på spissen kan man si at Regjeringen ikke foreslår annet enn å rette opp sitt eget famøse hvileskjær, og det er det minste man kan forvente.

Av plasshensyn skal jeg begrense meg til to hovedområder der jeg mener Regjeringen særlig svikter forskning og høyere utdanning, og der Venstre vil prioritere annerledes.

For det første mener Venstre at den foreslåtte veksten i Forskningsfondet er altfor svak. En kraftigere økning i Forskningsfondet ville gitt betydelig større mulighet til å foreta strategiske og mer offensive satsinger innenfor forskningsinfrastruktur og forskerrekruttering. Fondet skal ikke brukes til løpende drift, men være et fond for strategiske satsinger.

For det andre mener Venstre at vi må legge trykk bak forskerrekrutteringen. Tidligere i sommer avlyste statsråd Aasland den varslede stortingsmeldingen om rekruttering, under dekke av at rekrutteringsspørsmålet skulle gis plass i budsjettforslaget. Det gjør det ikke, og det foreslås bare 201 rekrutteringsstillinger, noe som er betydelig under anslagene fra NIFU STEP og behovet meldt av sektoren selv.

Det gjenstår å se om Regjeringen er villig til å omdisponere penger til disse formålene, eller om den rødgrønne forskningsfallitten fortsetter.

Powered by Labrador CMS