Gi studenter mulighet til å bli foreldre

Publisert

Ønsker vi at man skal måtte vente til man går ut i arbeidslivet med å få barn? Norsk Studentunion (NSU) mener det bør være opp til hver enkelt å bestemme, og at denne valgfriheten skal være reell. Vi etterlyser flere konkrete tiltak for å sikre rett til å få barn under utdanningen.

En del viktige grep har blitt tatt i høstens statsbudsjett. Takket være påtrykk fra Velferdstinget i Oslo, Studentparlamentet, og NSU har foreldrepermisjonen økt til 44 uker, studenter har fått mulighet til å betale semesteravgift mens de er studenter, og Stortinget har vedtatt at Regjeringen skal foreta en helhetlig gjennomgang av de ulike regelverkene for studenter som får barn i studietiden. Men det er fortsatt mange hindringer for at studenter som blir gravide skal bære frem barna sine. Her er 4 konkrete tiltak som vil bety mye:

1. Stipendet til studentforeldre må gjenspeile kostnadene ved å ha barn:

De ekstra kostnadene knyttet til å ha barn, dekkes bare delvis av ordningene med forsørgerstipend. Studentforeldre har også mindre tid og mulighet til å ha en ekstrajobb. Enslige forsørgere er spesielt utsatt, og Levekårsundersøkelsen fra 2005 viser at de oftere har økonomiske problemer enn andre studenter. KrF har foreslått å øke engangsstøtten for gravide til 2G, en annen mulighet er å gi 12 måneders studiefinansiering til studenter med barn.

2. Foreldre må få støtte fra Lånekassen inntil et år etter ferdige studier. Vanskeligst har kanskje de som akkurat har blitt ferdig med studiene det, men som ikke har vært 6 måneder i fast jobb ennå. Disse faller mellom to stoler: De har ikke rett på støtte fra Lånekassen fordi de formelt ikke er studenter, mens de ikke har lang nok arbeidserfaring til å bruke det som inntektsgrunnlag for foreldrepenger. Dermed ender disse opp uten rett til annen støtte enn sosialhjelp.

3. Sats på studentbarnehagene. Studentbarnehagene er et tilbud som er spesielt tilpasset studentforeldre. Samskipnadenes barnehager har blant annet utvidete åpningstider, ansatte i barnehagene kommer hjem til deg dersom barnet er sykt mens foreldrene har eksamen, og de er billigere enn vanlige barnehager. Studentbarnehager er et målrettet tilbud for å sikre lik rett til utdanning. Når Stortinget skal vedta ny barnehagelov til våren trenger vi at disse fortsatt blir finansiert av staten og Kunnskapsdepartementet, for at tilbudet ikke skal uthules. Samtidig må regjeringen gjeninnføre øremerkede tilskudd til studentbarnehagene.

4. Institusjonene må vise fleksibilitet overfor småbarnsforeldre. Biologien er ikke tilpasset eksamenstidspunkt. Praksisen for studenter med termin i eksamensperioden varierer mellom fakultetene, og NSU mener derfor man bør lovfeste rett til både fremskyndet og utsatt eksamen Det må tas hensyn til at studenter med barn ikke nødvendigvis kan forholde seg til obligatorisk oppmøte på lik linje med andre studenter. Da er det et viktig prinsipp at utdanningsinstitusjonene må tilpasse seg studentene, ikke omvendt.

Innlegget er forkortet, red.anm.

Powered by Labrador CMS