Foto: Dorthe Karlsen
Foto: Dorthe Karlsen

Slik blir Team Gravers læringsstrategi

Publisert Sist oppdatert

Vi går til valg med høye ambisjoner for UiO. Kvalitetsmeldingen for utdanning som kom i slutten av januar krever at vi får til et løft for utdanning ved UiO. Nøklene ligger i fagmiljøene, instituttene, fakultetene og hos studentene, men UiO må også ha en toppledelse som arbeider systematisk for å bedre utdanningene og læringsmiljøet. Vi har syv strategiske satsningsområder vi mener er viktige for å styrke UiO som læringsuniversitet.

Utdanningsledelse og medvirkning. Vi vil utvikle en faglig ledelseslinje for utdanning gjennom hele organisasjonen, og denne må samvirke med studieadministrasjonen og lærerne på ulike nivå. Studenters medvirkning er viktig for å utvikle læringsuniversitetet, og vi vil påse at studenter gis reell mulighet til å medvirke i på alle nivå.

Utdanningskomiteen som strategisk organ. Utdanningskomiteen er et sentralt rådgivende organ for rektoratet. Komiteen må bidra til å sette utdanning på dagsorden på tvers av fakultetene og ta initiativ til arenaer, møter og utdanningsseminarer for utveksling av erfaringer og kompetanseutvikling. Komiteen må brukes aktivt til å dele gode eksempler og utvikle tiltak for å bedre utdanningene.

Senter for læring og utdanning. Det skal etableres et Senter for læring og utdanning. Fakultetene og studenter må bli aktivt involvert i denne enheten slik at den kan bistå fakultetenes egne miljøer og initiativ for å løfte utdanningene og utvikle lærerne.

Nye læringsformer og begrunnelse på eksamen. Vi vil fremme økt bruk av studentaktive lærings- og undervisningsformer, digitale medier og nye læringsplattformer. Vi vil styrke studenters mulighet for deltakelse i forskning, og vil utvikle forskningsintensive studieløp. Vi vil arbeide for ordninger som sikrer alle studenter samtidig tilbakemelding med begrunnelse for sensurvedtak. Slike begrunnelser skal selvsagt ikke svekke andre sider ved utdanningene og vil se disse i sammenheng med det nye kravet om å utarbeide sensorveiledninger og nye muligheter knyttet til digitalisering av eksamen.

Utdanning på tvers. Lektorprogrammet er et fremragende eksempel på at vi ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Her arbeides det forbilledlig på tvers av fakultetsgrensene. Vi har et uutløst potensial også innen andre fag. Vi vil bl.a. arbeide for samarbeid på tvers av profesjonsutdanningene ved UiO. Vi vil støtte initiativ for å utvikle kompetanse i teamarbeid og innovasjon innen andre utdanninger. Vi vil arbeide for å sikre et godt samarbeid mellom universitetsmiljøene, samarbeidende organisasjoner og arbeidslivet.

Anerkjennelse, merittering og utvikling. Studenter skal møte inspirerende og engasjerte lærere. Kvalitetsmeldingen gir oss to år på å utvikle ordninger for merittering av fremragende undervisere. Det er avgjørende at undervisning anerkjennes som en fellesoppgave, samtidig som vi utvikler ordninger som både anerkjenner både dyktige lærere og gode læringsmiljø.

UiO som internasjonal og lærende organisasjon. Mindre enn en av tre bachelorstudenter som startet ved UiO i 2010 gjennomførte på normert tid. Tar vi godt nok vare på de unge som kommer til UiO? Vi vil arbeide for å sikre tydelige læringsmål, gode studieløp og tilbakemeldinger, og at studentene opplever en tilhørighet og stolthet over å være UiO-student. Vi vil arbeide systematisk for økt internasjonalisering i utdanningene. Vi må studere de gode eksemplene og arbeide aktivt med å forstå utfordringene. UiO må bli en «lærende organisasjon» også når det gjelder våre egne utdanninger.

Powered by Labrador CMS