Slår tilbake: Arbeidsutvalget i Velferdstinget er ikke enige i kritikken de mottok fra BI-representanter. Fra venstre: Leder Elisabeth Holien, kommunikasjonsansvarlig Fam Kristine Heer Aas, politikk og medieansvarlig Linn Skyum og nestleder Jeanette Viken
Slår tilbake: Arbeidsutvalget i Velferdstinget er ikke enige i kritikken de mottok fra BI-representanter. Fra venstre: Leder Elisabeth Holien, kommunikasjonsansvarlig Fam Kristine Heer Aas, politikk og medieansvarlig Linn Skyum og nestleder Jeanette Viken

Arbeidsutvalget har fått til enorme gjennomslag

Representantene fra BI påtar seg tunnelsyn med vilje, skriver Arbeidsutvalget i Velferdstinget.

Publisert Sist oppdatert

I sitt innlegg den 7. desember kritiserer to representanter fra BI Velferdstingets Arbeidsutvalg for å sløse med studentenes penger, blant annet basert på handlingsplansreferatet som ble presentert i årsrapporten fra forrige møte – til tross for at det ble gjort rede for progresjon på hvert eneste punkt i handlingsplanen, og at det er de selv som har vedtatt denne.

Bakgrunn: Velferdstinget koster studentene millioner

Dagens handlingsplan består blant annet av punkter som «Arbeidsutvalget skal jobbe på tvers av SiOs tjenesteområder, samt opp mot det offentlige, for å forebygge og behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Akershus» og «Arbeidsutvalget skal jobbe for implementeringen av begrepet studenthelse, blant annet gjennom å jobbe for at Stortinget leverer en utredning om studenthelsen i et folkehelseperspektiv og levere en Stortingsmelding med konkrete tiltak». Dersom BIs representanter tror dette er punkter som er gjennomførbare innen et år vitner det enten om at representantene sitter på superkrefter vi aldri kan måle oss med, eller rett og slett en manglende virkelighetsoppfatning.

Forvirret? Dette er studentpolitikken og så mye koster den

Å legge det faktum at kun ett punkt kan anses som fullstendig gjennomført til grunn for kritikken av VT-AU, uten å ta hensyn til den resterende informasjonen som kommer frem av rapporten og tidligere orienteringer, blir dermed å påta seg tunnelsyn med vilje.

Representantene kritiserer videre Arbeidsutvalget for at handlingsplanen nettopp har så brede mål at det fungerer mer som et politisk styringsdokument enn som en konkret handlingsplan. Arbeidsutvalget stiller seg da undrende til at kritikken kommer fra de som selv vedtok denne handlingsplanen i februar (til orientering har ikke Arbeidsutvalgets medlemmer stemmerett i Velferdstinget). Arbeidsutvalget er ikke nødvendigvis uenig i at dagens handlingsplan er for bred, noe vi også ga uttrykk for i møtet. Heldigvis er det nettopp representantene som vedtar vår handlingsplan, så ansvaret ligger altså på dem for at neste års handlingsplan blir slik de ønsker den.

Velferdstingene i Norge er et nettverk med fire årlige møter. Her utveksler vi erfaringer og skaper ny, felles politikk på bakgrunn av dette. Dette har blant annet resultert i at vi nå kan oppdatere idrettspolitikken vår med en langt større erfaring enn det Oslo og Akershus alene kan bidra med, en svært progressiv og pragmatisk boligpolitikk, og ikke minst har det resultert i en bred studenthelsebevegelse som har sørget for at studenthelse endelig er et tema politikere snakker om. Om dette er ting BI anser for å «ikke gi faktiske resultater til studentene», så får de mene det, men vi håper resten av Velferdstinget og studentmassen ser viktigheten av å samarbeide og dele erfaringer for å bli best mulig.

Fram til 2016 bestod velferdstingets arbeidsutvalg av 6 mennesker, men pga lite effektiv bruk av arbeidstid bestemte man i 2016 at de tre deltidsstillingene i AU skulle slås sammen til én heltidsstilling. Dette var et tiltak BI støttet med entusiasme. Vi vil gjerne bruke litt plass på å tenke over hva som har skjedd siden den tid: Det som har skjedd er enorme gjennomslag – blant annet har Arbeidsutvalget, i samarbeid med SiO, fått redusert køene i SiO psykisk helse fra 4 måneder til i overkant av 2 uker. I tillegg har vi fått gjennomslag for endringer i byggteknisk forskrift (TEK 17) som vil spare samskipnadene opp mot 100 000 kroner i kostnader per boligenhet, som igjen vil spare studentene enorme kostnader i leie, for å nevne noen få. Ved siden av dette har vi også sørget for stor mediedekning, større tilstedeværelse på institusjonene, bedre synliggjøring og bred politisk nettverksbygging på vegne av organisasjonen. Dette er ting som er enormt viktig for Velferdstinget som organisasjon og studentmassen som helhet, og som per dags dato faktisk krever fire heltidsansatte for å opprettholde.

Med andre ord vil Arbeidsutvalget alltid ønske diskusjoner om organisasjon, drift og arbeidsoppgaver velkommen – men ikke når de gjøres på så vaklende grunnlag som BI-representantene her presenterer.

Velferdstingets tildelingsmøte: DNS og OSI er vinnere, Universitas og SBIO er taperne

Powered by Labrador CMS