Avfeier ikke NNPF: Studentrådsleder på PHS, Christopher Limpag Hurlen, mener kompetanse på rusfeltet godt kan komme fra NNPF

Bånd mellom Politihøyskolen og ruspolitisk organisasjon:

– Må lære av feilene

En fersk rapport mener NNPF har brukt Politihøgskolen som “garantist” for faglig tyngde. Rektor ved Politihøgskolen forsikrer at de rydder opp i roller og uklarheter.

Publisert

Norsk narkotikapolitiforening (NNPF)

  • Privat, narkotikapolitisk organisasjon med medlemmer hovedsakelig fra politiet
  • Har vært gjenstand for kritikk og kontroverser siden grunnleggelsen

  • Tydelig motstander av legalisering og Solberg-regjeringens rusreform

  • Politidirektoratet bevilget totalt nesten 3 millioner kroner til organisasjonen mellom 2001 og 2018

  • Medlemmer av foreningen har brukt politiuniform når de har opptrådt som medlem i foreningen

  • Grunnlagt i 1991

Kilder: Aftenposten, NRK, nnpf.no

Onsdag forrige uke kom den hardtslående rapporten som avdekker grove tilfeller av rolleblanding i politiet over flere år.

Den er skrevet av Rolleforståelseutvalget, som på oppdrag av Justisdepartementet har gransket forholdet mellom politiet og den kontroversielle foreningen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

NNPF er en privat, ruspolitisk organisasjon som blant annet jobber mot avkriminalisering av narkotika. Det har tidligere stormet kraftig rundt organisasjonen, og en rekke avsløringer av kritikkverdige forhold har vært i mediene de siste tiårene.

Mange av disse bekreftes i rapporten.

– Det mest alvorlige er ikke enkelttilfellene, men at sammenblandingen har vart så lenge, sa leder av utvalget, Anne-Mette Magnussen, til i Dagbladet forrige uke.

Lånt legitimitet fra PHS

Rapporten avdekker blant annet at NNPF har hatt “uformell” innflytelse på Politihøgskolen (PHS). Den ruskonservative foreningen har ifølge rapporten:

  • “Øvet et aktivt påtrykk overfor PHS, for å fremme sitt syn på hva narkotikaundervisningen (...) skal innebære”

  • “Lånt legitimitet fra PHS, og brukt PHS som en slags «garantist» for (...) faglig tyngde”

Mye av sammenblandingen har handlet om “Tegn og symptomer”. Det er et kurs som har vært holdt på både PHS og av NNPF. Kurset har nå endret navn, men ifølge rapporten har det vært vanskelig å skille de to fra hverandre – “historisk utvikling og innhold” tatt i betraktning.

Våren 2023 er to publikasjoner fra NNPF fortsatt pensum på PHS-kurset. Filter Nyheter har tidligere skrevet om stor misnøye blant forskere og undervisere ved PHS.

Forsker Pål Frogner har blant annet slått alarm om hvordan NNPF påvirker PHS med sin “reinspikka narkobekjempelse-ideologi”.

Høgskolelektor: – Forsøkt kneblet

Tania Randby Garthus er høgskolelektor ved PHS. Hun har markert seg som en krass kritiker av NNPF, og er glad for at rapporten trekker fram de kritikkverdige forholdene.

– Jeg ble selv forsøkt kneblet i 2012, fordi en lærer med tilknytning til NNPF var oppgitt over min og andre læreres refleksjoner i undervisningen, sier hun til Universitas.

– Nå må vi lære av de feilene som er begått, og unngå at vi havner der igjen. Selv om mange grep er gjort for å rydde opp mellom PHS og NNPF, ser hun fortsatt utfordringer.

Skadelig: Erfaring som ikke kobles opp mot forskningsbasert kunnskap kan medføre tiltak som gjør mer skade enn gagn, sier Garthus ved PHS.

– I NNPF-miljøet settes erfaringsbasert læring høyt. Når erfaring ikke kobles opp mot forskningsbasert kunnskap, kan man utvikle tiltak som gjør mer skade enn gagn. Se NNPFs svar nederst i saken.

– En politistudent bør være samfunnsengasjert, fordi vedkommende skal få en viktig rolle i samfunnet

Tania Randby Garthus, høgskolelektor ved PHS

Akademisk svake

Garthus mener høyere utdanning skal være en motvekt til hva hun mener er NNPFs ensidige fokus på erfaringsbasert kunnskap.

– På rusfeltet er det nettopp de kritiske stemmene og spørsmålene som er styrken til akademia. Jeg opplever derimot at NNPF er et mer lukket miljø, som ikke åpner opp for helt nødvendige kritiske stemmer.

– Er det ikke bare naturlig at NNPF bidrar med sin kunnskap på feltet?

– Den kunnskapen jeg har observert at de har spredd er ikke forskningsbasert. Det kan virke som NNPF har hatt lave krav til evidensbasert kunnskap, og faglig sett har de derfor stilt svakt.

Studentrådsleder ikke kritisk

Studentrådsleder på PHS, Christopher Limpag Hurlen, utelukker derimot ikke NNPF som kunnskapsleverandør.

– Det vi lærer på PHS om narkotika er veldig grunnleggende. Ønsker du å gå enda dypere, er det fint med ekstern kompetanse på feltet, blant annet fra NNPF.

– Det går fint at denne kompetansen kommer fra NNPF, hvis de er de mest kompetente på fagfeltet. Limpag Hurlen mener debatten om NNPF ikke har nådd studentmassen. Han kjenner heller ikke til den uheldige innflytelsen rapporten avdekker.

De fleste studentene vet nok ikke helt hva NNPF er. Studenter nå kjenner ikke så godt til saken, fordi debatten om NNPF ligger bak i tid

Christopher Limpag Hurlen, Studentrådsleder på PHS

– De fleste studentene vet nok ikke helt hva NNPF er. Studenter nå kjenner ikke så godt til saken, fordi debatten om NNPF ligger bak i tid, sier studentrådslederen til Universitas

– Men dette kan jo påvirke hvordan Politihøgskolen fremstår nå, selv om saken ligger bak i tid?

– Ja, men det viser at PHS og Politidirektoratet ønsker å kritisk undersøke hvordan foreninger og politiske syn kan ha innvirkning på politiet. Vi blir bedre av å undersøke disse tilfellene, sier han.

Høgskolelektor Garthus er derimot ikke enig i at debatten tilhører fortiden.

– Det er problematisk hvis studenter ikke har innsikt i NNPF-debatten. En politistudent bør være samfunnsengasjert, fordi vedkommende skal få en viktig rolle i samfunnet, slår hun fast.

– Handler om kultur

Høgskolelektor Garthus trekker frem at NNPF ser ut til å ha stor påvirkning på studentene fortsatt.

– Mitt inntrykk er at det meste av aktiviteten i NNPF i Oslo nå skjer gjennom noen av studentene og i studentlaget deres.

Kritisk: – Det kan virke som NNPF har hatt lave krav til evidensbasert kunnskap, sier Tania Randby Garthus, høgskolelektor ved PHS

– Tror du NNPFs innflytelse via studentlag kan ha problematisk påvirkning på den akademiske friheten til studentene?

– Dette handler mye om kultur. Hvis lojaliteten her handler om at man “må gå i takt med oss”, kan dette være et problem. Hvis denne kulturen er tilstede, så er dette et problem for den akademiske friheten til studentene og deres evne til å tenke fritt, avslutter hun.

PHS erkjenner overfor Universitas at det tidligere har vært bindinger på ulike nivåer mellom PHS og NNPF. “Vi skal gjøre det vi kan for at forholdet skal være så avklart som mulig fremover.

PHS rydder opp i roller og uklarheter, og vi er åpne for å gjøre nødvendige endringer”, skriver Rektor Nina Skarpenes i en e-post til Universitas.

PHS har to publikasjoner knyttet til NNPF på pensumlista til emnet Rusmidler og doping - Kunnskap og praktisk arbeid i politiet. Nå vil de igangsette en helhetlig gjennomgang av studiene innen rusfeltet.

“Vi er opptatt av at flere fagmiljøer og -syn skal være representert i arbeidet. Det er viktig for høgskolen at vårt kunnskapsgrunnlag er oppdatert og forankret vitenskapelig”.

Hva gjelder høgskolelektor Garthus' tanker om den akademiske friheten, skriver rektoren at de vil initiere tiltak som handler om ytringsklima. Hun påpeker at rusdebatten er betent, men at PHS skal “tørre å utfordre faglig både internt og eksternt på en klok og hensynsfull måte.”

NNPF svarer

NNPF er blitt forelagt saken og Garthus’ kritikk. Generalsekretær i NNPF Oddgeir Høyekvam skriver i en e-post til Universitas at de nå har startet arbeidet med gjennomgangen av Rolleforståelsesutvalgets rapport.

“Jeg ber om forståelse for at vi må få sette oss inn i innholdet før vi kommenterer disse påstandene, herunder kapittelet som omhandler Politihøgskolen og Norsk Narkotikapolitiforening”, skriver Høyekvam og understreker at de vil se nøye på problemstillingene som blir trukket frem.

“Garthus’ uttalelser må imidlertid ses i lys av at hun er en kritiker av NNPF”, skriver han.

Powered by Labrador CMS