Vil skape konkurranse: Det er mye i høyere utdanning som kan bli bedre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen vil skape mer konkurranse blant lærestedene

Kunnskapsministeren er ikke fornøyd med dagens utdanning og vil skape en arena der lærestedene konkurrerer mot hverandre på kvalitet.

Publisert Sist oppdatert

– Et av hovedmålene med denne meldingen er at studentene får en utdanning som gjør dem klare for arbeidslivet. Det er kanskje viktigere enn noen gang, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, samme dagen som den etterlengtede stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning slippes.

Målet med meldingen er å gi universiteter og høyskoler flere verktøy for å heve kvaliteten på utdanningene de tilbyr, ifølge regjeringen.

Kunnskapsministeren er ikke helt fornøyd med kvaliteten på dagens utdanning.

– Mye er bra i norsk høyere utdanning. Likevel er det mye som kan bli bedre, ikke minst for å forberede studentene på et samfunn og et arbeidsliv i omstilling, sier han.

Han vil derfor lage en arena hvor høyskoler og universiteter skal konkurrere om midler for å utvikle bedre utdanninger.

Få også med deg: Universitas fulgte fremleggingen av Kvalitetsmeldingen live

Nasjonal konkurransearena?

Kunnskapsministeren mener nemlig konkurranse om midler til å utvikle god undervisning kan bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning. I dag blir utdanning stort sett finansiert gjennom rammebevilgningen til institusjonene, mens forskning i mye større grad er utsatt for nasjonal- og internasjonal konkurranse.

– Å vinne frem i Norges forskningsråd og EU gir forskere prestisje og noe å strekke seg etter. Vi ønsker å gjøre litt av det samme for utdanning, og derfor få på plass en bred nasjonal konkurransearena for utdanning, sier Røe Isaksen.

I kvalitetsmeldingen skriver regjeringen at oppbyggingen av en bred konkurransebasert arena vil skje gradvis.

– Regjeringen skal legge frem en ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning i 2018. Høyere utdanning vil der kunne kobles til de langsiktige prioriteringene for forskning og høyere utdanning, blant annet gjennom utbygging av den nasjonale konkurransearenaen for utdanning, skriver regjeringen.

I stortingsmeldingen kommer det også frem flere andre tiltak regjeringen forventer at lærestedene innfører.

Øke prestisjen

Regjeringen vil også at høyskoler og universiteter skal få på plass et meritteringssystem som gjør at de beste underviserne får den anerkjennelsen de fortjener.

– Det skal bli like gjevt å undervise som å forske. Kunnskap er ikke en vare som skal formidles og konsumeres. Det er noe som oppstår og utvikler seg når underviser og studenter kommer sammen. God undervisning kan læres. Da må det finnes et fagfellesskap som satser på utdanning, sier kunnskapsministeren.

Egne opptakskrav

Utdanningsinstitusjonene må også selv i større grad få sette opptakskrav til utdanningene.

– Utover nasjonale krav trenger det ikke være departementet som skal detaljstyre karakterkrav på den enkelte utdanningen. Det kan være institusjonenes eget ansvar, sier han.

Ved å rekruttere motiverte og kvalifiserte studenter vil høyskoler og universiteter også kunne få bedre læringsmiljø og høyere kvalitet på utdanningen.

Satse på talenter i akademia

For at alle studenter skal få brukt hele sitt potensial, foreslår regjeringen å stimulere til utvikling av tilbud for de mest talentfulle og motiverte studentene, for eksempel med forskerlinjer på flere studier enn i dag.

– Jeg er redd for at vi i ytterste konsekvens går glipp av viktige talenter dersom vi ikke legger til rette for de mest motiverte og flinkeste studentene. Innenfor musikk og idrett har det lenge vært stuerent å satse på talentene. Det må det også bli i flere fag i akademia, sier kunnskapsministeren.

Kvalitetsportal

Røe Isaksen vil også få samlet data og vurderinger som sier noe om studiekvaliteten på ulike studier i en egen portal.

– I dag er informasjonen spredd rundt på flere ulike steder. Vi vil gjøre det enklere å finne informasjon om aktiviteter og resultater på studieprogramnivå ved universitetene og høyskolene. Åpen og tilgjengelig kunnskap om utdanningskvaliteten bidrar til kvalitetsutvikling og tillit til utdanningssystemet, mener han.

Internasjonalisering

Regjeringen forventer at institusjonene har ambisiøse mål for studentutveksling.

– Alle skal ha mulighet til å ta en del av graden i utlandet. Regjeringens mål er at 20 prosent av dem som avlegger graden i Norge, skal ha vært på utveksling innen 2020, sier Røe Isaksen.

Kvalitetsmeldingen er tenkt som siste trinn i en tretrinnsrakett for sektoren, hvor Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning dannet det første trinnet, og Strukturreformen det andre trinnet.

Powered by Labrador CMS