HEI, HAR DU DET BRA? Erling Hillestad i NSU og Marianne Rustberggard i Velferdstingets arbeidsutvalg deler ut løpesedler om psykisk helse til studenter på Frederikkeplassen.

– Psykologtjenesten i fare

Dersom forslaget til statsbudsjett blir vedtatt kan tilbudet ved studentpsykologtjenesten bli svekket, frykter NSU.

Publisert Sist oppdatert

10. oktober gikk Verdensdagen for psykisk helse av stabelen, og i den forbindelse arrangerte studenthelsetjenesten foredrag og hadde infostand om temaet på Blindern. Erling Hillestad, velferdsansvarlig i Norsk Studentunion (NSU), brukte anledningen til å advare mot å endre finansieringsordningen av den psykiatriske og psykologiske helsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), slik det er foreslått i statsbudsjettet. NAVs refusjonsording for psykiatri- og psykologtjenester foreslås overført til Helse Sør-Øst, penger som tidligere gikk rett til SiO. Som SiOs regionale helseforetak (RHF) skal Helse Sør-Øst nå legge føringer på hvor midlene skal brukes og hvor mye som skal brukes på psykisk helsevern, etter helseforetakets egne prioriteringer.

Selv om Regjeringen sier i statsbudsjettet at studenthelsetjenesten ikke skal svekkes, er Hillestad urolig for at bevilgningene fra de regionale helseforetakene til psykologer og psykiatere, vil bli mindre i senere budsjettrunder, fordi RHFene har dårlig økonomi.

– Intensjonen bak tilskuddet er at midlene skal gå til flere samskipnader, noe som er positivt, men dette kan gå utover SiO som er en av de som får støtte i dag, sier han.

– Levekårsundersøkelser viser at studenter er mer utsatt for psykiske plager enn befolkningen ellers, så det er viktig at de har et godt tilbud, men Helse Sør-Øst har mange andre tunge poster psykologtjenesten skal konkurrere med, påpeker Hillestad.

Posten som skal flyttes fra NAV til Helse Sør-Øst og som gjelder SiO, er på 1,6 millioner. Den nye ordningen skal gjelde fra 1. januar 2009, hvis forslaget får gjennomslag.

Skal inngå forpliktende avtaler

Ingrid Risland, direktør for Tjenesteutvikling og samhandling i Helse Sør-Øst, opplyser om at RHFet vil følge opp ansvaret for studentene.

– Erfaringer viser at der vi tidligere har fått overdradd oppgaver fra andre etater, har ikke dette ført til reduksjon i ressursbruken, tvert imot, sier hun.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Dagfinn Sundsbø sier refusjonene fra NAV var en midlertidig løsning.

– Refusjonene hadde ikke hjemmel i folketrygden, de blir derfor flyttet til RHF etter forslag fra et arbeidsutvalg med representanter fra samskipnadene, kommunene, RHFene og diverse studentorganisasjoner, sier han.

Sundsbø mener frykten for fremtidige bevilgninger er ubegrunnet.

– Samskipnad, kommune og RHF skal samarbeide om å inngå forpliktende avtaler. En samlet finansiering fra RHFene vil bidra til å sikre studentene psykiske helsetjenester.

Marit Eskeland, administrerende overlege i Studenthelsetjenesten, frykter heller ikke mindre tilskudd fra RHF.

– Det står i statsbudsjettet at helsetilbudet til studenter minimum skal opprettholdes på dagens nivå.

Ønsker sterkere rettigheter

Marianne Rustberggard i Velferdstingets arbeidsutvalg ønsker på sin side at studenters psykososiale rettigheter skal bli bedre sikret gjennom universitets- og høgskoleloven.

– Arbeidstagere er beskyttet gjennom arbeidsmiljøloven, mens studenters psykiske helse ikke er sikret på lignende måte, sier hun.

Sundsbø påpeker at studentene uansett har rett til helsehjelp fra kommunehelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenesten, som befolkningen ellers.

– I tillegg gir samskipnadsloven SiO ansvar for studentenes velferdstilbud, sier han.

Rustberggard er ikke fornøyd med dette, og understreker at psykisk helse er mer enn kun et velferdstilbud.

– Bedre læremiljø gir mulighet for forbyggende effekt for psykososiale problemer, sier hun.

Powered by Labrador CMS