KRAFTIG KRITIKK: Veterinærhøgskolen er overrasket over Riksrevisjonens konklusjoner, men legger seg flate og lover å skjerpe seg.

Får kraftig refs av Riksrevisjonen

Veterinærhøgskolen er en av fem høyere utdanningsinstitusjoner som fikk «vesentlige merknader» i Riksrevisjonens årlige rapport.

Publisert Sist oppdatert

Riksrevisjonen

  • Riksrevisjonens reviderer og kontrollerer statsregnskapet hvert år.
  • 22. oktober ble merknadene for 2008 offentliggjort.
  • I dokumentet omtales Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2008. Derunder alle universitet og høyskoler som hører til Kunnskapsdepartementet.

Lovbrudd, mangel på økonomiske rutiner og dokumentasjon, manglende oversikt rundt anskaffelser og svikt i rutiner rundt lønnsutbetalinger. Det er noen av merknadene fra Riksrevisjonen til Veterinærhøgskolen.

– Vi ser alvorlig på en slik svikt. Regnskapet er kritikkverdig, og vi kommer til å følge opp saken i tiden som kommer. Det kommer til å kreve en innsats fra Veterinærhøgskolens side for å ordne opp i dette, sier Riksrevisjonens assisterende ekspedisjonssjef for Kunnskapsdepartementet, Jan Fredrik Lied.

Forholdene kommer fram i Riksrevisjonens årlige kontroll av de høyere utdanningsinstitusjonene. Av 227 undersøkte skoler ble 22 regnskap trukket fram som kritikkverdige, og fem fikk vesentlige merknader. I Oslo var det kun Veterinærhøgskolen som var blant disse.

Legger seg flate

Veterinærhøgskolen har blant annet kjøpt inn dyre konsulenttjenester uten å gjennomføre anbudsrunder, hvilket er lovstridig. Så mye som en tredjedel av innkjøpene manglet tilstrekkelig dokumentasjon.

VIL ORDNE OPP: Administrerende direktør Birger Kruse ved Vetrinærhøgskolen.

Administrerende direktør Birger Kruse beskriver rapportens konklusjoner som uventede, men har ingen innsigelser mot Riksrevisjonens konklusjoner.

– Jeg blir jo overrasket over dette, men nå som vi befinner oss i Riksrevisjonens søkelys, ser jeg at vi har et forbedringspotensial. Dette er en veldig uheldig situasjon, og vi legger oss flate på alle punkter. Vi har nå igangsatt tiltak for å rette opp dette, i samarbeid med Riksrevisjonen. Vi skal ha orden i systemet vårt innen jul, sier Kruse.

Lønningsrot

Riksrevisjonen fant også svikt i rutinene knyttet til utbetaling av lønn. Overtidsutbetaling kommer ikke frem i lønnsystemet, noe som har vanskeliggjort intern kontroll og medført brudd på arbeidsmiljølovens maksgrenser for ekstraarbeid.

Kruse mener dette er et problem for dette er en forholdsvis ny problemstilling, som knytter seg til diskusjonen om innføring av «stemplingsur» generelt i akademia.

– Jeg vet at mange vitenskapelig ansatte føler at kravet om tidsregistrering er urimelig. I vårt tilfelle har vi ansatte som må jobbe kveldstid på dyreklinikken. Noen professorer og vitenskapelig ansatte kan føle seg mistenkeliggjort av Riksrevisjonen og anser det som brudd på forskningsfriheten. Det er derfor en utfordring å finne et godt system, sier Kruse.

Powered by Labrador CMS