Krangelen har utspilt seg mellom professorene Benedikte Høgberg og Eivind Smith. Bildet viser det karakteristiske universitetsbygget i sentrum, der deler av jussen holder til.
Krangelen har utspilt seg mellom professorene Benedikte Høgberg og Eivind Smith. Bildet viser det karakteristiske universitetsbygget i sentrum, der deler av jussen holder til.

Professorkrangel på jussen vekker oppsikt: – Personlig hevntokt

Det foregår for tiden en feide ved det juridiske fakultet mellom Benedikte Høgberg og Eivind Smith. Studenter er misforøyde, mens dekanen mener litt temperament bare er positivt.

Publisert Sist oppdatert

Det hele startet i fjor da professor Benedikte Høgberg tok over som fagansvarlig for emnet «Statsforfatningsrett og internasjonal rett» etter professor Eivind Smith.

Før vårsemesteret foretok hun omfattende endringer og fjernet flere kapitler fra Smiths hovedlitteratur fra pensum. Smith reagerte på dette og har i høst kommet med det Høgberg omtaler som «alvorlige innvendinger» mot pensum, ifølge et brev Universitas har fått tilgang til.

Eivind Smith og Fredrik Sejersted: Grunnleggende uenige om Grunnloven

Faglig uenighet

Striden gikk så langt at Høgberg måtte forsvare seg for Programrådet for master i rettsvitenskap.

Rådet tok Høgbergs parti i saken, til tross for protester fra Smith. Dermed forandres ikke pensumet neste semester.

Konflikten kuliminerte i at Smith beskyldte sin motstander for å være ute på en form for «personlig hevntokt» i en e-post, kommer det frem av brevet.

Uenigheten dreier seg om et læringskrav til komparasjon i faget, altså om man skal inkludere andre lands rettsregler i læringen eller ikke.

Dårlige eksamensresultater

Universitas har vært i kontakt med flere studenter som tar faget «Statsforvaltningsrett og internasjonal rett», som mener uenigheten går utover studentene. De ønsker å være anonyme.

– Det virker som det å ha rett går på bekostning av studentenes beste, sier en av dem.

Antall studenter som fikk dårligere enn karakter C økte fra 29 prosent høst 2016 til 52 prosent vår 2017.

At de har temperament ser jeg bare på som en fordel

Dag Michalsen, dekan på Det juridiske fakultet

Smith var faglig eksamensleder i vår og er forfatter av boka «Konstitusjonelt demokrati». Denne boka var obligatorisk hovedlitteratur fram til Høgberg tok over våren 2017 og lanserte sin egen bok «Statsrett – Kort forklart» som alternativ. Studentene kunne med det velge mellom to pensumalternativer som legger vekt på forskjellige faglige vurderinger. Slik er pensum også i høst.

– En grunn til de dårlige eksamensresultatene er at spørsmålene var formulert på en slik måte at man burde ha lest Smiths bok for å besvare dem, sier en av studentene vi har snakket med.

Husker du denne? Tidenes mest høylytte professorkrangler

Manglet grunnleggende forståelse

I en forelesning i høst skal Smith ha sagt at studentene ikke hadde god nok forståelse for faget, og hintet til at sitt eget pensumalternativ er grundigere enn Høgbergs alternativ. En av studentene Universitas har snakket med sier at flere nå leser begge pensumalternativene for å få med de to ulike synene, selv om dette i utgangspunktet ikke skal være nødvendig.

I en e-post til Universitas skriver Smith at han sikkert kan ha sagt i forelesning at mange av studentene manglet grunnleggende forståelse på eksamen, men benekter å ha sagt noe i retning av at dette skulle skyldes at studentene hadde lest Høgbergs bok.

– Jeg kan meget vel ha sagt noe om at hennes bok på enkelte punkter ikke er dekkende. En kandidat til et slikt punkt er hennes manglende dekning av læringskravet vedrørende komparativ rett, som hun neppe vil benekte selv heller, sier Smith.

Høgberg ønsker ikke å kommentere saken, og henviser videre til dekan ved fakultetet.

– Helt uproblematisk

Dekan ved Det juridiske fakultet, Dag Michalsen, sier at han ikke ser problemet med uenigheten mellom Smith og Høgberg.

– Jeg anser slike diskusjoner som helt normalt ved et universitet. At studentene får oppleve dette er bare et gode, siden det dreier seg om ekte fagdiskusjoner. Dette er en fin måte å lære at det er mulig å ha ulike oppfatninger i jussen.

Han understreker at PMR er et representativt utvalg som består av representanter fra alle juridiske fag og avdelinger og studenter. Det er de som avgjør hvilket syn som det blir lagt vekt på i pensumlitteraturen.

Dag Michalsen: Går nesten i Gravers fotspor

– Hva synes du om Smiths påstand om at Høgberg er «på et personlig hevntokt»?

– Jeg kjenner ikke til at det foregår noe hevntokt. Det er klart at visse formuleringer kan falle som man ikke liker å ha i offentligheten, men det er viktig å se dette i sammenheng. Vi har mange kompetente ansatte med ulike meninger. At de har temperament ser jeg bare på som en fordel.

Han avviser også at den faglige uenigheten har påvirket eksamensresultatene.

– Det er helt vanlig at karakterene varierer. Sånt kan bare ses på i snitt over lang tid. Jeg anser det som en helt usannsynlig forklaring at det er årsaken til resultatene. Det er heller ikke Smith som alene bestemmer hva som kommer på eksamen. Dette gjør et faglig utvalg.

God kok: Dekan Dag Michalsen sier dette er helt vanlige faglige uenigheter, og at det er bra med temperatur. Arkivfoto: Odin Drønen
God kok: Dekan Dag Michalsen sier dette er helt vanlige faglige uenigheter, og at det er bra med temperatur. Arkivfoto: Odin Drønen
Powered by Labrador CMS