HØR, HØR: Kim Kantardijev og Studentparlamentet foreslår at frivillig lydopptak innføres for å bedre rettssikkerheten ved muntlig eksamen.
HØR, HØR: Kim Kantardijev og Studentparlamentet foreslår at frivillig lydopptak innføres for å bedre rettssikkerheten ved muntlig eksamen.

Ønsker opptak av muntlig eksamen

Studentparlamentet ønsker å ta gi studentene mulighet til å ta opp muntlig eksamen på bånd, slik at det blir mulig å klage på sensuren.

Publisert Sist oppdatert

*KLAGERETT VED EKSAMEN:*

  • Ved skriftlig eksamen kan kandidaten klage over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort.
  • Bedømmelse av muntlig prestasjon og praksisopplæring som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.
  • # Det er mulig å klage på formelle feil ved den praktiske eksamensavviklingen ved alle typer eksamen.

  • Studentene har rett til begrunnelse for karakteren. Ved muntlig eller praktisk eksamen må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved skriftlig eksamen har man én ukes frist på å fremsette krav.
  • Kilde: Universitets- og høyskolelovens §5. Alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge er underlagt denne loven.

I dag kan ikke studenter klage på den faglige bedømmelsen ved muntlig eller praktisk eksamen. Fordi eksamensprestasjonen ikke er dokumentert for ettertiden, er det ikke mulig for nye sensorer å vurdere studentens prestasjon. Dermed har studentene ingen klagerett. Dette er nedfelt i den nasjonale Universitets- og høyskoleloven.

– Argumentasjonen bak lovforskriften er foreldet. Med moderne teknologi kan også muntlig eksamen gjøres etterprøvbar, noe som vil bedre rettssikkerheten, sier Kim Kantardjiev, studie- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Lydopptak av muntlig eksamen er et av forslagene Studentparlamentet fremsetter i sin nye politiske plattform, som ble vedtatt i helga.

Skeptisk ledelse

UiO-ledelsen er imidlertid lunkne.

– Selv om vi ennå ikke har vurdert forslaget, er det klart at dette vil bli ressurskrevende. Universitetets policy etter kvalitetsreformen har vært å bruke mer penger på undervisning og mindre på eksamensavvikling, så opptak av muntlig eksamen vil trolig havne langt ned på prioriteringslista, sier seksjonssjef i studieavdelingen ved UiO, Torbjørn Grønner.

- Er dagens ordning med to sensorer en god nok garanti for rettferdig

bedømming?

– Vi mener at ordningen med to sensorer gir tilstrekkelig god

sikkerhet. Det har ingen hensikt å innføre en ordning med opptak når det likevel ikke er klagerett ved muntlig eksamen, det vil være bortkastet, sier Grønner.

– Vil kreve lovendring

Grønner mener nemlig det ikke er opp til universitetet alene å avgjøre om man skal innføre filming av muntlig eksamen.

– Hvis vi eventuelt skal kunne innføre en slik ordning, måtte

Universitets- og høyskoleloven endres slik at det blir mulig å klage på den faglige bedømmelsen på muntlig eksamen, sier Grønner.

Han får støtte fra Erling Dietrichson, rådgiver i Kunnskapsdepartementet.

– Det er ikke klagerett på muntlig eksamen selv om det er gjort opptak, sier Dietrichson.

– Men ved opptak vil jo muntlig eksamen være etterprøvbar, og det er jo det som er argumentasjonen for den manglende klageretten?

– Lovteksten sier at det ikke er klagerett på muntlig og praktisk eksamen. For at man skal kunne klage, må det en lovendring til, sier Dietrichson.

Kanterdijev mener at lovverket i så fall bør endres.

– Vi ønsker nå å gjøre muntlig eksamen etterprøvbar, og hvis det fremdeles må en lovendring til, må vi se på muligheten for det.

– Uvurdelig rettsikkerhet

Leder i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO), Remi Wulff, støtter forslaget fra Studentparlamentet. I likhet med UiO benytter BI to sensorer, men intet opptak av muntlig eksamen.

– Med dagens ordning må man klage på eksamen umiddelbart etter at man har fått resultatet, og man kan bare klage på formelle feil rundt eksamen. Det gir for dårlig rettssikkerhet, sier Wulff.

Saken er ikke blitt diskutert med ledelsen på BI, og det er ikke foretatt noen vurdering av hva det vil koste å innføre opptak av muntlig eksamen.

– Opptak vil selvfølgelig kreve ressurser, men bedre rettssikkerhet for studentene er prinsipielt uvurderlig. Eksamenskarakteren få konsekvenser for studentenes fremtid. Hensynet til studentene bør derfor veie tyngre enn hensynet til skolens økonomi i dette tilfellet, mener Wulff.

Studentparlamentet vil nå vurdere å fremme et endelig forslag til ny eksamensordning overfor administrasjonen ved UiO. Også SBIO vurderer å ta saken opp med ledelsen på BI.

Powered by Labrador CMS