Lukker dørene: Karrieresenteret har vært i drift siden 1992, men legges ned fra høsten.

Sier opp 11 ansatte:

Døden for karrieresenteret

SiO stenger døra og sier opp elleve ansatte. To stillinger skal levere karriereveiledning for nyopprettede SiO Karriere.

Publisert

Karrieresenteret

- Har syv årsverk og fire deltidsansatte.

- Totalt 11 ansatte. Tilbyr kurs og veiledning for studenter.

- Er lokalisert på Blindern, men tilbyr karriereveiledning for SiOtilknyttede studenter som ikke har karrieresenter på sitt studiested.

- SiO har arbeidsgiveransvaret, mens UiO har tilbudt lokaler og gitt penger til noe drift årlig.

- Velferdstinget vedtok å legge ned Karrieresenteret våren 2021.

- SiO legger nå ned karrieresenteret og oppretter et nytt tilbud.

Kilde: Velferdstinget og Karrieresenteret.

Spikeren er satt i kista for Karrieresenteret. Det har ligget i kortene siden 2021, og en endelig avgjørelse falt høsten 2022. Til sommeren stenges dørene. 11 ansatte mister nå jobben sin og Studentsamskipnaden SiO og Universitetet i Oslo (UiO) oppretter hver sine nye tilbud.

Karrieresenteret har vært et samarbeidsprosjekt mellom Studentsamskipnaden SiO og Universitetet i Oslo (UiO) og har vært i drift siden 1992 (se faktaboks). I overkant av 10.000 studenter er innom karrieresenteret årlig. De tilbyr veiledning og trening innen alt fra CV og søknader, ulike kurs og til samtale.

Ønsket bredere tilbud

Starten på slutten begynte i 2021. Velferdstinget (VT), som jobber med velferdstjenester for studentene i Oslo og Akershus, mente tilbudene i Oslo var sprikende. Karrieresenteret på UiO, driftet av SiO, burde utvides og gjøres mer tilgjengelig. SiO hadde på sin side sett på muligheter for å endre og utvide karrieresentertilbudet.

VT begrunnet sitt vedtak med at senteret er lokalisert på UiO og derfor utilgjengelig for de andre utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiO, som de også gir tilbud til.

– Målet var at det karrieresenteret som SiO ga, skulle være tilgjengelig for alle studenter. Slik er det ikke i dag. Karrieresenteret ved UiO har noen tilbud rettet mot alle studenter og noen mot UiO studenter, hevder Marius Torsvoll, leder av Velferdstinget, om vedtaket.

VT mente at akkrediterte studiesteder er lovpålagt å ha karrieresentre, og derfor at det ikke var SiOs oppgave å finansiere karrieretjenester ved de enkelte studiestedene. Det er derimot ikke et lovfestet krav å ha karrieresenter på hvert studiested, og de fattet vedtak på et feil lovgrunnlag.

Til tross for det gikk de videre med vedtaket og reiste debatten på nytt. Det ble til et karrierepolitisk dokument våren 2022. Torsvoll og Velferdstinget får det som de ønsker: et sentralisert karrieresenter plassert utenfor en utdanningsinstitusjon.

Det nye SiO Karriere skal tilby generell karriereveiledning for alle studenter tilknyttet SiO uavhengig utdanningsinstitusjonene. To stillinger er utlyst og skal ifølge SiO drive med digitale og hybridbaserte kurs om blant annet jobbsøking og CV-skriving. De skal også jobbe mer nettverksbasert.

Forsvarer nedleggelsen

Universitas har vært i kontakt med flere ansatte på Karrieresenteret, men ingen ønsker å uttale seg i saken. Gisle Hellsten, leder og pressekontakt i Karrieresenteret, henviser til SiOs kommunikasjonsavdeling.

Trond Morten Trondsen, direktør for SiO Helse, sier arbeidet med å utvikle SiOs karrieretilbud begynte høsten 2021. Det var etter innspill fra blant annet Karrieresenteret, hevder han.

Målet var at karrieresenteret skulle være tilgjengelig for alle studenter. Slik er det ikke i dag

Marius Torsvoll, leder av Velferdstinget

– Man hadde hatt tjenesten slik den var en god stund og så behovet for å utvikle den. Utgangspunktet er å levere gode tjenester, forteller han over telefon til Universitas.

Parallelt jobbet Velferdstinget med sitt karrierepolitiske dokument. I dialogen med VT ble det gitt føringer på at de ønsket at et karrieretilbud lokaliseres utenfor UiO.

Hadde dere lagt ned Karrieresenteret uavhengig av VTs ønske?

– Det er naturlig at VT sitt synspunkt og dermed studentenes synspunkt er en del av en slik prosess.

Trondsen er tydelig på at SiO skal levere karrieretjenester til alle studenter tilknyttet SiO.

– Det er UiOs oppgave å beslutte hvordan de skal levere tjenester til sine studenter, SiOs arbeid handlet om hvordan vi skal organisere tjenesten på best mulig måte for alle studenter i Oslo. Det har vært et premiss i dialogen med universitetet vi ikke skulle fortsette å drive Karrieresenteret ved UiO etter 1 august, sier Trondsen.

Han forteller om et godt samarbeid med UiO, men at det er naturlig å flytte tilbudet når det skal styrkes.

Kunne dere ikke bare markedsført dagens Karrieresenter bredere?

– Vi mener dette er ett riktig valg for å synliggjøre at vi levrer karrieretilbud til alle studenter ved SiOs 28 medlemsinstitusjoner.

Fra høsten av er det kun to ansatte som skal jobbe med karriereveiledning hos SiO, fra dagens 11 ansatte. Trondsen avviser at kuttet i stillinger handler om innsparing og effektivisering av karrieretjenestene.

– Det handler om å utvikle tjenesten innenfor de rammer som er gitt i prosessen. De 10 ansatte leverte tjenester både til universitetet og til alle SiOs studenter. De oppgavene deles nå mellom SiO og universitetet.

Hvorfor overførte dere ikke bare de ansatte til et nytt karrieresenter?

– Med de tjenestene vi nå skal levere er to årsverk det stedet vi velger å starte.

Ansatte mister jobben

Karrieresenterets ansatte mister jobbene sine. Trondsen mener de har vært åpne med de ansatte om prosessene, som fikk beskjed om nedleggelsen allerede høsten 2022. Likevel ble ikke de to nye stillingene utlyst før påsken i år. Det er over et halvt år etter at de fikk beskjed om at SiO ikke skulle drive karrieresenteret etter 1. august.

Altså har de ansatte gått i uvisshet om jobben sin i over et halvt år?

– Det er ingen tvil om at dette har vært betydelig uvisshet for de ansatte i denne saken. Det har vært krevende og belastende for dem.

Mener du det er uheldig?

– SiO har vært opptatt av å gi den informasjonen vi har hatt til enhver tid. Samtidig har jeg forståelse for at det er en tøff beskjed å få når Karrieresenteret ved UiO slik det er i dag skal legges ned, for ansatte som har lagt ned mye arbeid i å bygge opp og drifte tilbudet.

På spørsmål om hvorfor de ikke utlyste stillingene tidligere, svarer Trondsen at de ønsket å se om det kom en avklaring rundt hva UiO ønsker å gjøre med karrieresenteret. Han har inntrykk av at UiO trengte mer tid på prosessen. Mandag erklærte UiO at de oppretter fire stillinger for karriereveildning.

Med de tjenestene vi nå skal levere er to årsverk det stedet vi velger å starte

Trond Morten Trondsen, direktør for SiO Helse

Dere sier dere måtte vente, men dere lyste ut stillingene i påsken. Hvorfor kunne dere ikke gjort det tidligere?

– Det måtte vi lyse ut for å levere tjenester fra august, og samtidig jobbe sammen med UiO knyttet til de karrieretjeneste som de leverer videre. Vi ønsker å legge til rette for en sømløs overføring av det vi har levert til UiO. Derfor har vi avventet de beslutningene på hvordan vi går videre for SiO.

– Nå begynte vi å komme så nær opp til semesterstart at vi måtte se på ansettelser og rekruttering for å sikre at vi hadde egne ansatte på plass til semesterstart.

Stillingene er lyst ut internt i SiO slik at alle ved Karrieresenteret har muligheten til å søke.

Tomt rundt bordet: Snart er det kroken på døra for Karrieresenteret ved UiO.

Ønsker mer karrierestoff

Når SiO legger ned Karrieresenteret på UiO, blir det opp til UiO å drifte sitt eget karrieretilbud. Viserektor for utdanning ved UiO Bjørn Stensaker forsikrer at de vil opprettholde et eget karriereveiledningstilbud for UiO-studentene.

Nå lyser de ut fire stillinger og sikter på å tilby ulike karrieretjenester fra høsten av. De har jobbet med hvordan de skal tilby karriereveiledning siden VT fikk gjennomslag for tiltaket.

Stensaker vil ha mer karriere og praksis i dagens studietilbud og viser til at Karrieresenteret allerede har jobbet tett med de ulike fakultetene om dette.

Men kan praksis og arbeidsrelatert undervisning erstatte Karrieresenterets tilbud?

– Det blir en forskjell på å ha fire ansatte og den kapasiteten Karrieresenteret har med sine ansatte. Her blir det en overgang.

– Karrieresenteret har gjort mye verdifullt. Det er viktige oppgaver man skal videreføre. Men et viktig grep framover vil være koblingen inn i studieprogrammene, det er slik vi kan styrke ferdigheter og kompetanse som en integrert del av studiene.

Studentene sitter vel med mange spørsmål om karriere uavhengig?

– Ja, men jeg tror mange av de spørsmålene kunne vært stilt innenfor rammen av studieprogrammene studentene går på, sier Stensaker.

Stensaker vektlegger at de ikke vil nedprioritere karrieretilbud.

– Det er viktig å understreke at mange fakulteter har jobbet systematisk med karriereutvikling og praksiskoplinger på egenhånd også. Samtidig har samarbeidet med Karrieresenteret vært viktig, ikke minst arbeidet med praksiskoblinger og veiledning.

– Uheldig for de ansatte

UiO har ikke hatt formell innvirkning på nedleggelsesprossesen, men har ifølge Stensaker hatt god dialog med SiO etter VTs og SiOs vedtak.

Mener UiO at Velferdstingets modell er den foretrukne modellen for karriereveiledning i hovedstaden?

– Vi tar VT og SiOs beslutning til etterretning, det er viktig at SiO og UiO finner frem til gode modeller for samarbeid fremover.

Til tross for at SiO høsten 2022 besluttet å legge ned driften, er det ikke før nå SiO og UiO lyser ut nye stillinger. Stensaker avviser at UiO har vært trege med å etablere et nytt tilbud.

– Vi måtte også utrede hvordan disse tjenestene skulle organiseres, og ikke minst konsultere fakultetene i prosessen.

Han mener det er uheldig for de ansatte ved Karrieresenteret at prosessen har trukket ut av hensyn til trygghetsfølelsen. På spørsmål om UiO vil gi de 11 ansatte ved Karrieresenteret fortrinn på de fire stillingene ved UiOs nye tilbud, viser han til at stillingsutlysningene er åpne.

– Den kompetansen de ansatte på Karrieresenteret har, vil sikkert være relevant også i de stillingene som lyses ut. Hvem som ansettes kan jeg ikke forskuttere.

Powered by Labrador CMS