Anspent: Det var spent stemning i salen da Universitetsledelsen møtte studenter og ansatte for å legge frem rapporten fra Kluge. Her med viserektor på UiO, Per Morten Sandset, og universitetsdirektør Gunn Elin Bjørneboe.
Anspent: Det var spent stemning i salen da Universitetsledelsen møtte studenter og ansatte for å legge frem rapporten fra Kluge. Her med viserektor på UiO, Per Morten Sandset, og universitetsdirektør Gunn Elin Bjørneboe.

Juridisk rapport konkluderer med at det har foregått lovbrudd på klinikken

Rapporten som skulle kartlegge klinikken på Psykologisk institutt konkluderer med at det har foregått en rekke lovbrudd.

Publisert Sist oppdatert

I dag kom rapporten fra Kluge advokatfirma. Den konkluderer med at det har begått betydlige avvik fra en rekke lover på undervisningsklinikken på Psykologisk institutt.

– Det er svært viktig at vi raskt har fått en grundig juridisk gjennomgang av om klinikkene ved Psykologisk institutt er i henhold til lovverket som gjelder for helsetjenester. Forholdene som er avdekket er alvorlige og gjennomgående, og viser etter vår oppfatning at det var nødvendig å stenge denne virksomheten midlertidig ut i fra et føre-var prinsipp for å ivareta helse og sikkerhet for pasienter, studenter og ansatte, sier Gunn-Elin Bjørneboe i en pressemelding.

Bakgrunn: Universitetsledelsen stenger klinikk med umiddelbar virkning

Rapporten ble bestilt for å kartlegge mulige lovbrudd etter klinikken ble stengt forrige tirsdag.

Det er ikke konkludert når eller om klinikken skal gjenåpnes.

– Vi må finne en løsning som gjør at studentene og pasientene blir ivaretatt. Om det vil være mulig å gjenåpne klinikken er det for tidlig å ta stilling til. Vi må jobbe tett sammen med Psykologisk institutt for å finne en langsiktig og godt forankret løsning på dette, sier Nils-Henrik von der Fehr, dekan på SV-fakultetet.

Sterkt kritiske

Universitetsledelsen på UiO inviterte studenter og ansatte til et allmøte tirsdag ettermiddag.

Under møtet presenterte et panel bestående av rektor Svein Stølen, viserektor Per Morten Sandset, prorektor Gro Bjørnerud Mo og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe rapporten.

Flere studenter har tidligere vært rasende over universitetets behandling. Også under dette møtet var flere av studentene sterkt kritiske til avgjørelsen om å stenge klinikken.

Sandset kritiserte studentene for å ikke ta inn over seg alvoret i situasjonen.

– Det virker ikke som dere tar til dere at det er alvorlige avvik. Enkelte av avvikene er alvorlige nok til å stoppe driften. Jeg tror ikke vi skal prøve å bagatellisere disse avvikene.

Noen spørsmål senere fikk Sandset motsvar av en bekymret psykologistudent.

– Du vil belære oss og si at vi ikke tar dette på alvor, men vi kan føle at dere ikke tar det på alvor å avslutte en behandling av en pasient på dagen. Jeg håper dere tar dette innover dere

Flere lovbrudd

Advokfirmaet Kluge konkluderer med at en rekke lovbrudd har forekommet. Blant annet:

  • Helsepersonelloven: «Dette er særlig begrunnet i at det per i dag ikke eksisterer et administrativt system med en fullstendig oversikt over hvem som har terapi hvor og når. Vi anser det som særlig bekymringsverdig at terapitimer har forekommet uten at veileder har vært tilgjengelig i umiddelbar nærhet. Vi viser til at det under behandling kan oppstå akutte kriser som nødvendiggjør bistand fra kvalifisert personell».
  • Personopplysningsloven: «Internklinikkene oppfyller neppe kravet til interkontroll i personopplysningsloven § 14. Bakgrunnen er manglende systemer for registrering av avvik».
  • Pasientjournalloven: «Internklinikkene oppfyller neppe kravet til internkontroll i pasientjournallovens § 23. For å drive i samsvar med denne bestemmelsen må det som et minimum kreves skriftlige rutiner for registrering av avviksmeldinger, herunder rapportering og behandling av avvik. Ut fra de samlede opplysninger vi har mottatt, kan vi ikke se at det foreligger retningslinjer for avvikshåndtering».
  • Pasient- og brukerrettighetsloven: «Vi har fått opplyst at pasientene ikke informeres om retten til å klage, jf. loven § 7-2. Det er ikke i tråd med bestemmelsen».
  • Forskrift om IKT-standarder: «Det foreligger et avvik fra forskrift om IKT-standarder ved at flere behandlingsrettede helseregistre som utarbeides ved internklinikkene ikke føres elektronisk».

Betent konflikt: Studentene teipet munnen i protest

Opphetet debatt

De siste ukene har det stormet på Psykologisk institutt. Instituttleder Pål Kraft vil flytte praktikum fra instituttet, mens studentene frykter det vil ødelegge undervisningstilbudet.

Etter en lang og opphetet debatt om den eventuelle flyttingen, ble det klart at universitetsledelsen grep inn og bestemte flytting før instituttstyret hadde rukket å stemme over saken.

De ansatte fikk beskjed om at driften ville fortsette som normalt, men forrige tirsdag ettermiddag ble det klart at den stenges med umiddelbar virkning og at studentene står uten tilbud om praktikum. Universitetsledelsen fryktet at klinikken var drevet i strid med gjeldene regelverk.

Universitetet hyret derfor inn advokatfirmaet Kluge ble hyret inn for å undersøke hvordan klinikken var drevet og om den var lovstridig.

Det er innkalt til et allmøte klokken 15.15 mellom studenter og ansatte i dag.

– I møtet vil universitetsledelsen informere om den juridiske vurderingen vedrørende drift av klinikk og praksis ved Psykologisk institutt, står det i pressemeldingen.

PSI-striden har nådd Stortinget: Representant stiller kunnskapsministeren til veggs

Endret mening

Det har lenge vært uklarhet om klinikken falt innenfor spesialisthelsetjenesten. Hvis så var tilfellet ville et annet lovverk gjelde. I juni konkluderte advokatfirmaet Kluge med at klinikken falt under spesialisthelsetjenesten. Nå har de endret mening.

– På bakgrunn av de tiltak som universitetet har iverksatt, spesielt nye inntaksrutiner, har Kluge konkludert med at studentklinikkene nå ikke faller inn under spesialisthelsetjenesteloven, står det i pressemeldingen.

Anbefaler gjenåpning

I rapporten kommer det frem at Kluge anbefaler at klinikkene gjenåpnes. Det må imidlertid iverksetter noen endringer.

– Særlig viktig er at det straks iverksettes tiltak for å unngå at studenter behandler pasienter uten at veileder er tilstede i umiddelbar fysisk nærhet. Videre at det innføres klare retningslinjer og rutiner for hvordan diagnoser fastsettes med tilstrekkelig involvering av veileder, står det i rapporten.

Kluge peker også på at ved en eventuell gjenåpning må UiO og PSI søke nær dialog med Helsetilsynet.

Saken oppdateres

Powered by Labrador CMS