Forskningsrådet mister kontroll

En rapport fra NIFU STEP antyder at forskningsfondets særstatus er på vei bort. Det betyr færre penger til fri forskning.

Publisert

Forskningsinstitusjonen NIFU STEP har gått gjennom statsbudsjettet med lupe. I deres arbeidsnotat kommer det blant annet frem at Norges forskningsråd (NFR) mister frihet i årets budsjett. I notatet kan man lese:

«Selv om rådets midler fra fondsavkastningen også for 2007 vil øke betydelig, er disponeringen av økningen øremerket så detaljert at rådets handlingsrom i disponeringen av dem er betydelig mer begrenset enn tidligere.»

Forskningsrådet er bekymret.

– Vi må selvsagt akseptere at deler av veksten er øremerket, men vi synes man har gått for langt. Vi har påpekt overfor Stortinget av vi synes dette

er uheldig, fordi vi bør ha et visst spillerom. Dermed settes vi i stand

til å kunne lage en mest mulig helhet i satsingene, sier administrerende

direktør i NFR, Arvid Hallén.

Bevilgningene til NFR er foreslått økt med 232 millioner fonds-kroner i forhold til 2006. Herav er 80 millioner øremerket til satsning på Det internasjonale polaråret, 80 millioner til programmer under de fire tematiske prioriteringene, og 12 millioner kroner som et tilskudd til næringsrettet brukerstyrt forskning. Av de 172 resterende millionene er ytterligere 72 millioner øremerket ymse formål. NFR sitter da igjen med 100 millioner til ikke-øremerkede formål. Ifølge NIFU STEP-rapporten heter det videre at all øremerkingen av midler «indikerer at fondets særstatus i finanieringssystemet er ytterligere utvisket».

– Særlig viktig er det forhold at fondet brukes til å finansiere andre formål i budsjettet, slik som EU-kontingenten. Dermed blir NIFU STEPS

slutning rimelig, og det vil vi beklage. Vi har påpekt dette i vårt høringsinnspill til Stortinget, sier Hallén.

Hallén får støtte fra prorektor ved Universitetet i Oslo, Haakon Breien Benestad. Han mener den frie grunnforskningen får for lite allerede.

– Hvis det er riktig at den frie grunnforskningen får enda mindre enn før, er dette en lei situasjon. I og med at Norge ikke har noen selvstendige finansieringsinstitusjoner, som Danmarks Carlsbergfond og Sveriges Wallenbergfond, er det norske forskningsmiljøet ekstra avhengig av statlig finansiering, sier han.

Powered by Labrador CMS